نقد و تحلیل طنز دورۀ مشروطه در روزنامة ناقور اصفهان
نقد و تحلیل طنز دورۀ مشروطه در روزنامة ناقور اصفهان

زهرا رحمانی؛ محبوبه خراسانی؛ مرتضی رشیدی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.22108/liar.2020.121563.1800

چکیده
  طنز ازلحاظ محتوا‌ یکی از انواع ادبی ‌است که طنزپرداز در آن، دلایل و نمادهای عقب‌ماندگی، عیب‌ها و آسیب‌های ناراحت‌کنندة اجتماع را به‌منظور بهبود با طعم خنده و روش پررنگ و مبالغه‌آمیز و همچنین با ...  بیشتر