بررسی وجوه تشابه سبکی - زبانی شاهنامة فردوسی با ویس‌ و رامین فخرالدین اسعد گرگانی
بررسی وجوه تشابه سبکی - زبانی شاهنامة فردوسی با ویس‌ و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

زهرا سید یزدی؛ حمید جعفری قریه علی؛ فاطمه استوار

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 31-46

https://doi.org/10.22108/liar.2019.114526.1525

چکیده
  شاهنامة حکیم ابوالقاسم فردوسی منظومه‌ای جاودان از عصر سامانی و غزنوی است که ایرانیان تا حد زیادی حفظ زبان و ملّیت ایرانی را در بحران‌های ادوار مختلف مدیون این اثر بی‌بدیل هستند. شاهنامه از جنبه‌های ...  بیشتر