شگردها و فنون زبانی و بلاغی تضمین‌ شعر فارسی در کتاب کلیله‌و‌دمنه
شگردها و فنون زبانی و بلاغی تضمین‌ شعر فارسی در کتاب کلیله‌و‌دمنه

یحیی کاردگر؛ اکبر گلابیان

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 129-142

https://doi.org/10.22108/liar.2019.114834.1538

چکیده
  نثر فنی بیش از آن‌که در اندیشة معنا باشد، به آرایش کلام می‌اندیشد و برای تزیین کلام از ظرافت‌های زبانی و بلاغی بسیاری بهره می‌گیرد. یکی از این ظرافت‌های زبانی و بلاغی، تضمین شعر در خلال نثر است. در کتاب ...  بیشتر