شکست روایی و شیوه‌های بازگشت به داستان در مثنوی
شکست روایی و شیوه‌های بازگشت به داستان در مثنوی

سمیرا بامشکی؛ ابوالقاسم قوام

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 29-46

چکیده
  روایت‌های مثنوی دارای شکست‌های فراوانی است که به دلیل عوامل گوناگون به وجود می‌آید. با توجّه به این امر، پرسش مهّم این مقاله این است که راوی (مولوی) از چه شیوه‌هایی برای ارتباط برقرار کردن میان پیرفت‌ها ...  بیشتر