بررسی چرایی تمایز اسکاز و جادوی مجاورت در دو غزل از فاضل نظری
بررسی چرایی تمایز اسکاز و جادوی مجاورت در دو غزل از فاضل نظری

زیبا قلاوندی؛ سیدمهدی موسوی نیا

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 53-70

https://doi.org/10.22108/liar.2022.133674.2142

چکیده
  فرمالیسم مکتبی است که آثار ادبی را بدون توجه به تأثیرگذاری‌های محتمل تاریخی، اجتماعی، سیاسی و... می‌نگرد. اسکاز به لحن راویِ یک شعر یا داستان گفته می‌شود. بدیهی است که با توجه به تفاوت فضای اشعار، لحن ...  بیشتر