دلایل بلاغی ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان از دیدگاه علم معانی
دلایل بلاغی ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان از دیدگاه علم معانی

الهیار افراخته؛ فاطمه مدرسی؛ بهمن نزهت

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 47-68

https://doi.org/10.22108/liar.2019.116187.1590

چکیده
  نهاد، بخشی از جمله و رکن اصلی کلام است. برای ذکر نهاد باتوجه‌به احوال مخاطب دلایل بلاغی متعدد ذکر کرده‌اند. این مقاله بر آن است تا اغراض بلاغی ذکر نهاد را در حکایت شیخ صنعان، از منطق‌الطیر عطار، بررسی ...  بیشتر