موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزل های سلطان ولد
موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزل های سلطان ولد

محمّدامیر مشهدی؛ علی عابدکهخاژاله؛ لیلا عبادی نژاد

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22108/liar.2019.116324.1592

چکیده
  ازجمله عناصر مؤثر در حسن تأثیر و زیبایی شعر، زبان آهنگین و موسیقایی آن است. شاعران در اشعار خود برای تلقین و تأثیر کلام، بیش از هر عنصر شعری دیگر، از موسیقی بهره می‌برند. سلطان ولد‌ نیز به قدرت موسیقی ...  بیشتر