کارکردهای معنایی- منظوری جملات معترضه در تاریخ بیهقی
کارکردهای معنایی- منظوری جملات معترضه در تاریخ بیهقی

سیداحمد پارسا؛ شهلا محمودی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22108/liar.2019.116460.1597

چکیده
  مبحث جملة معترضه از مباحث مشترک بین دستور زبان و علم معانی است. منحصرکردن آن به دعا و نفرین، اطلاق حشو به آن و مواردی ازاین‌دست موجب شده‌است تاکنون به‌گونه‌ای بایسته به آن پرداخته نشود؛ درحالی‌که جملة ...  بیشتر