گونه‌شناسی تطبیقی تذکره‌های فارسی و عربی در دوره صفویه و عثمانی
گونه‌شناسی تطبیقی تذکره‌های فارسی و عربی در دوره صفویه و عثمانی

اسماعیل علی پور

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 21-46

https://doi.org/10.22108/liar.2019.118140.1661

چکیده
  تألیف تذکره‌های تخصصی نخستین گام جدّی در سنّت تاریخ‌ادبیات‌نگاری است. دورۀ صفویه و عثمانی را باید به‌راستی «عصر تذکره‌نویسی» در تاریخ ادبیات فارسی و عربی نامید؛ هم به اعتبار اقبال گسترده به ...  بیشتر