خوانش تطبیقی نگاه شفیعی‌کدکنی و عزّالدین اسماعیل به کارکرد سنت ادبی در مدرنیسم
خوانش تطبیقی نگاه شفیعی‌کدکنی و عزّالدین اسماعیل به کارکرد سنت ادبی در مدرنیسم

داود شیروانی؛ حجت رسولی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 97-110

https://doi.org/10.22108/liar.2019.116878.1612

چکیده
  سنت و مدرنیسم از مؤلفه‌های مهم ادبیات و نقد ادبی معاصر به‌شمار می‌آید که بسیاری از ناقدان ادبیات عربی و فارسی معاصر ازجمله عزالدین اسماعیل و محمدرضا شفیعی‌کدکنی بدان پرداخته‌اند. این دو شخصیت ادبی ...  بیشتر