بررسی ادبیات آیینی در سروده‌های شاعر اردو زبان، افتخار عارف
بررسی ادبیات آیینی در سروده‌های شاعر اردو زبان، افتخار عارف

عنبرین اشرف؛ کاظم دزفولیان؛ سیدمهدی طباطبائی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 91-120

https://doi.org/10.22108/liar.2023.136040.2211

چکیده
  مذهب و آیین موضوعی است که از دیرباز تاکنون نویسندگان جهان به آن توجه داشته‌ا‌ند. مذهبْ موضوع گسترده‌ای است و در چند کتاب و نوشتۀ مختصر گنجانیده نمی‌شود. شاعران، به‌ویژه شاعران اردو زبان، عقیدۀ خاصی ...  بیشتر