فواید لغوی و تازگی‌های ترکیبی «مثنوی دِوَل‌رانی و خضرخان» امیرخسرو دهلوی
فواید لغوی و تازگی‌های ترکیبی «مثنوی دِوَل‌رانی و خضرخان» امیرخسرو دهلوی

امیرحسین دولتشاهی؛ سید مهدی نوریان

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22108/liar.2019.117421.1628

چکیده
  منظومة دِوَل‌رانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی افزون‌بر دارابودن نکته‌های آگاهی‌بخش از تاریخ، فرهنگ، اجتماعیات و محیط طبیعیِ هندوستانِ قرن هفتم و اوایل قرن هشتم درزمینة نوع کاربرد واژگان زبان فارسی نیز ...  بیشتر