بررسی کارکردهای زبانی بی‌ادبی در بخش نخست ابومسلم‌نامۀ ابوطاهر طرطوسی برپایۀ نظریۀ کالپپر
بررسی کارکردهای زبانی بی‌ادبی در بخش نخست ابومسلم‌نامۀ ابوطاهر طرطوسی برپایۀ نظریۀ کالپپر

هاجر میرزایی؛ راضیه حجتی زاده

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22108/liar.2021.128749.2011

چکیده
  ادب و بی‌ادبی از پدیده‌های زبانی رایجی‌ است که در تعاملات روزمرۀ اجتماعی نمود گسترده‌ای می‌یابد. اگر بتوان سطوح مختلفی ازقبیل: شناختی، هیجانی- ادراکی، زیبایی‌شناختی و رفتاری را در یک تعامل شناسایی ...  بیشتر
بررسی انگیزه‌ها و ابزارهای زبانی محاکات تقبیحی در مثنوی معنوی
بررسی انگیزه‌ها و ابزارهای زبانی محاکات تقبیحی در مثنوی معنوی

راضیه حجتی زاده

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 111-130

https://doi.org/10.22108/liar.2019.117678.1636

چکیده
  آلن و بوریج در کتاب زبان به‌مثابۀ سپر و سلاح به دو کارکرد زبان‌شناختی-کاربردشناختیِ موجود در یک متن اشاره می‌کنند‌؛ زبان حسن‌تعبیری به‌مثابۀ سپر و زبان قبح‌تعبیری به‌مثابۀ سلاح. میزان و نحوۀ حضور ...  بیشتر