کارکرد هنری تصویر در اشعار اعتراضی قیصر امین‌پور
کارکرد هنری تصویر در اشعار اعتراضی قیصر امین‌پور

مصطفی برزگر ولیک چالی؛ ایوب مرادی؛ فاطمه کوپا

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 85-104

https://doi.org/10.22108/liar.2019.118433.1673

چکیده
  شعر اعتراض، نشان پویایی اندیشة جامعه است و شاعر با دیدن ناهنجاری­ها، اصلاح‌گرانه لب به اعتراض می‌گشاید. او برای به تصویر کشیدن اندیشه و احساس خود از تخییل و تصویر بهره می­ جوید. تصویر اساس شعر است ...  بیشتر