استخدام پرورده، گونه‌ای نویافته در بلاغت فارسی
استخدام پرورده، گونه‌ای نویافته در بلاغت فارسی

مجید عزیزی؛ یاسر دالوند

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.22108/liar.2020.119247.1712

چکیده
  اهل بلاغت استخدام را دارای سه حوزۀ استخدام تشبیهی، غیرتشبیهی و استخدام ضمیر می‌دانند. استخدام ضمیر بیشتر مربوط به زبان عربی است و در زبان فارسی کاربرد چندانی ندارد؛ اما دوگونۀ دیگر، در متون ادبی فارسی ...  بیشتر