نقش عنصر «فضا‌سازی» در خلق محتوای حماسی در «هفت‌خان رستم» از شاهنامة فردوسی
نقش عنصر «فضا‌سازی» در خلق محتوای حماسی در «هفت‌خان رستم» از شاهنامة فردوسی

اعظم حسین زاده صلاتی؛ سید مهدی نوریان؛ سید مرتضی هاشمی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 47-64

https://doi.org/10.22108/liar.2020.119291.1714

چکیده
  در عرصۀ داستان‌نویسی معاصر، تحلیل آثار برمبنای عناصر داستان به‌منظورِ تعیین نوع ادبی اثر، شناخت و نقد متن و سنجش قدرت و هدف داستان‌پرداز بسیار رواج یافته است. اگر یکی از رموز جاودانه‌شدن شاهنامه، ...  بیشتر