تحلیل قلمروهای مشبه و مشبهٌ‌به در اشعار فریدون تولّلی
تحلیل قلمروهای مشبه و مشبهٌ‌به در اشعار فریدون تولّلی

شهرزاد رضادوست؛ شهین اوجاق علیزاده؛ امیرحسین ماحوزی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 143-158

https://doi.org/10.22108/liar.2020.120472.1761

چکیده
  «تشبیه» راهی به سوی برکشیدن فرم و صورت و ایجاد فضای لطیف و هنری در شعر است. همچنین باعث ملموس‌ترشدن فضای شعر برای مخاطب و شیوایی بیشتر کلام و گیرایی آن می‌شود؛ بررسی و تحلیل قلمرو‌های تشبیه نیز ...  بیشتر