تبیین نقش و جایگاه آرایة «تشخیص» در شعر و نگارگری ایران
تبیین نقش و جایگاه آرایة «تشخیص» در شعر و نگارگری ایران

محمدکاظم حسنوند؛ زینب رجبی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 87-108

https://doi.org/10.22108/liar.2020.119441.1719

چکیده
  شعر و ادبیات فارسی در طول تاریخ با نگارگری ایران پیوندی عمیق داشته است. نگارگران توانسته‌اند با شناخت ظرائف شعری و معادل‌سازی تصویری آنها، بیانی متعالی و متناسب با فرهنگ غنی ایرانی به تصویر بکشانند. ...  بیشتر