شگردهای ذهنی و زبانی در غم‌سروده‌های قیصر
شگردهای ذهنی و زبانی در غم‌سروده‌های قیصر

حدیث کلهری؛ رسول حیدری؛ علی نوری

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 131-144

https://doi.org/10.22108/liar.2020.119955.1742

چکیده
  اندوه‌زدگی در عین پختگی و اثرگذاری، از ویژگی‌های برجستۀ شعر قیصر امین‌پور است و گونه‌های اندوه فردی، اجتماعی و فلسفی، پایه و بن‌مایۀ بیشینۀ شعرهای او شده است. مسئله اصلی این جستار، واکاوی مهم‌ترین ...  بیشتر