نمادشناسی مفاهیم شیر و انار در خسرو و شیرین نظامی
نمادشناسی مفاهیم شیر و انار در خسرو و شیرین نظامی

جبار نصیری

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 105-116

https://doi.org/10.22108/liar.2020.121124.1785

چکیده
  منظومة خسرو و شیرین نظامی یکی از منظومه‌های برجستة ادب فارسی در قرن ششم هجری قمری است. بررسی و مقایسة تطبیقی هویت شخصیت های داستانی این منظومه با سایر منابع تاریخی و ادبی، نشان ­دهندة اختلاف روایت نظامی ...  بیشتر