جشن عروسی و آداب آن در اشعار فارسی با تکیه بر منظومه ویس و رامین
1. جشن عروسی و آداب آن در اشعار فارسی با تکیه بر منظومه ویس و رامین

زهرا صالحی ساداتی

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 35-48

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2018.102615.1081

چکیده
  در این مقاله سعی شده است با بررسی دواوین شعر، به‌ویژه منظومۀ ویس و رامین، سروده فخرالدین اسعد گرگانی، آداب و رسوم ایرانی به هنگام جشن عروسی به نمایش گذاشته شود؛ آدابی که بسیاری از آنها هنوز هم در جامعه ...  بیشتر