نگاهی تطبیقی به التفات در برجسته‌ترین کتب بلاغی زبان فارسی
نگاهی تطبیقی به التفات در برجسته‌ترین کتب بلاغی زبان فارسی

رضا قاسمی؛ امیرحسین همتی؛ اصغر رضا پوریان

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 185-198

https://doi.org/10.22108/liar.2020.121416.1792

چکیده
  نظر به اینکه بلاغت از دیرباز معیاری برای زیبایی‌شناسی عناصر ادبی و نقد و ارزشیابی شعر و نثر فارسی و عربی بوده، مباحث و مسائل این دانش، زمینه‌سار نوعی نقد روشمند و معتبر در ادبیات فارسی شده است. هدف این ...  بیشتر