نقد شعر در جُنگ لطایف‌الخیال
نقد شعر در جُنگ لطایف‌الخیال

محمد رضایی؛ حمید رضایی؛ ملیحه باقری

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 109-128

https://doi.org/10.22108/liar.2020.120487.1768

چکیده
  عصر صفوی از مهم­ترین ادوار تاریخی در سنت جُنگ‌پردازی و تذکره نویسی‌‌‌ است‌‌‌. در این دوره در تدوین جنگ‌ها که مجموعه‌های ادبی منظوم و منثور به شمار ‌می‌آید‌‌‌، تغییرات مطلوبی شکل گرفت‌‌‌؛ ...  بیشتر