بررسی اعتماد اجتماعی در دیوان سیف فرغانی از منظر جامعه‌شناختی
بررسی اعتماد اجتماعی در دیوان سیف فرغانی از منظر جامعه‌شناختی

مسعود فروزنده؛ زهرا فدایی دهچشمه؛ ستار صادقی دهچشمه

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 111-132

https://doi.org/10.22108/liar.2020.121377.1791

چکیده
  اعتماد اجتماعی یکی از مهم­ترین شاخصه های سرمایة اجتماعی است که در ادبیات اعتماد، انواع و سطوح گوناگونی برای آن تعریف شده است. هر­یک از نظریه ­پردازان جامعه شناسی انواع و تعاریف متعددی برای اعتماد ...  بیشتر