آموزش شفاهی- محور عروض با به‌کارگیری موسیقی؛ راهکاری نو در تدریس وزن شعر
آموزش شفاهی- محور عروض با به‌کارگیری موسیقی؛ راهکاری نو در تدریس وزن شعر

نجمه دری؛ مهدی پورمحمد؛ عبدالمجید زیارت زاده

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 73-96

https://doi.org/10.22108/liar.2020.121676.1803

چکیده
  عروض و قافیه ازجمله دانش ‏های ادبی است و از دروس دشوار تخصصی ادبیات فارسی در دورة متوسطة دوم و حتی دانشگاه محسوب می‏شود. در حال حاضر آموزش عروض در مراکز رسمی به ­دلیل روی­ آوردن عروضیان قدیم به مقولة ...  بیشتر