نمود ایدئولوژی در لایه‌های بلاغی و زبانی شعر آیینی معاصر در سة دهه اخیر
نمود ایدئولوژی در لایه‌های بلاغی و زبانی شعر آیینی معاصر در سة دهه اخیر

جعفر عباسی؛ مرادعلی واعظی؛ ابراهیم محمدی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 153-174

https://doi.org/10.22108/liar.2020.123488.1873

چکیده
  شعر آیینی در دهه های اخیر قلمروهای معنایی، تصویری و ساختاری جدیدی را تجربه کرده است. این گونة شعری به‌منزلة یک متن ایدئولوژیک، ظرفیت تحقیق و بررسی از این حیث را داراست. پیوند معنادار عناصر شعری با یکدیگر ...  بیشتر