شیوه‌ها و شگردهای تأکید در شاهنامه؛ با تمرکز بر مطالعة داستان کاموس کشانی
شیوه‌ها و شگردهای تأکید در شاهنامه؛ با تمرکز بر مطالعة داستان کاموس کشانی

الهام فرمهینی فراهانی؛ حسن حیدری؛ علی صباغی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22108/liar.2020.122706.1845

چکیده
  در یک متن ادبی برخی از جمله ها اهمیت بیشتری دارند و سخنوران برخی از مفاهیم را با شدت و حدّت بیشتری بیان می کنند یا آنها را به نحوی برجسته می ­سازند. تأکید این امکان را میسّر می ­سازد. این پژوهش به بررسی ...  بیشتر