بررسی شگردهای داستانک‌پردازی در بحر طویل‌های ابوالقاسم حالت
بررسی شگردهای داستانک‌پردازی در بحر طویل‌های ابوالقاسم حالت

حمید جعفری قریه علی؛ لیلا پوربنی اسدی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 53-66

https://doi.org/10.22108/liar.2020.123413.1870

چکیده
  کوتاه نویسی و کمینه گرایی در ادبیات داستانی در شکل گیری نوع ادبی «داستانک» مؤثّر بوده است. ایجاز و اختصار، به‌کارگیری بن مایة جذّاب و دوری از زبان پیچیده از مؤلّفه های این ­گونۀ ادبی است. در بسیاری ...  بیشتر