تحلیل و بررسی بن‌مایه‌ها و شبکه‌های تداعی در اشعار درکی قمی
تحلیل و بررسی بن‌مایه‌ها و شبکه‌های تداعی در اشعار درکی قمی

محمد رضا معصومی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 81-106

https://doi.org/10.22108/liar.2021.130367.2059

چکیده
  ملا محمدامین قمی متخلّص به «درکی»، ازجمله شعرای کمترشناخته‌شدۀ قرن یازدهم هجری است. وی چند سال در حیدرآباد دکن زندگی کرد و بقیۀ زندگی خویش را در شهرهای قم، اصفهان و هرات سپری کرد. بررسی شعر درکی ...  بیشتر