ساختار فرهنگ بهار عجم در سه بخش
ساختار فرهنگ بهار عجم در سه بخش

عبدالله رادمرد؛ ابوالقاسم قوام؛ سعید خسروپور

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 15-34

https://doi.org/10.22108/liar.2022.126966.1966

چکیده
  معرفی دقیق یک فرهنگ لغت از طریق پرداختن به ساختار آن شکل می‌گیرد. این پژوهش ساختار فرهنگ بهار عجم نوشتۀ لاله تیک‌چند را در سه بخشِ شیوه‌های مدخل‌گزینی‌، شیوه‌های آوردن مواد مدخل و ضبط تلفظ بررسی کرده ...  بیشتر