بررسی ظرایف معنایی در بخش‌هایی از هفت‌پیکر بر پایۀ تحلیل لایۀ نحوی
بررسی ظرایف معنایی در بخش‌هایی از هفت‌پیکر بر پایۀ تحلیل لایۀ نحوی

غلامحسین مددی؛ ابراهیم استاجی؛ علی تسنیمی؛ اعظم استاجی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 165-184

https://doi.org/10.22108/liar.2021.126985.2015

چکیده
  در آثار برجستۀ ادبی، ظرایف هنریِ خاصی در نحوۀ کاربرد واحدهای زبانی در لایه‌های مختلف وجود دارد. هفت‌پیکر نیز از آثاری است که در سطوح مختلفِ آن از ظرفیت‎های زبانی متنوّعی به‌منظورِ برجستگی، تولید ...  بیشتر