بررسی سنّت ادبی «استقبال» در دیوان واصل کابلی
بررسی سنّت ادبی «استقبال» در دیوان واصل کابلی

سید هاشم شهیر؛ رضا چهرقانی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 107-126

https://doi.org/10.22108/liar.2021.127616.1982

چکیده
  نهضت بازگشت ادبی که در واکنش به انحطاط سبک هندی در اصفهان آغاز و در سراسر ایران گسترده شد، تأثیری در ادبیات افغانستان نداشت و شاعران افغانستان بدون توجه به آن، به سرودن شعر در سبک هندی و طرز بیدل دهلوی ...  بیشتر