بررسی تطبیقی عناصر حماسی در علی‌نامه و خاوران‌‌نامه
بررسی تطبیقی عناصر حماسی در علی‌نامه و خاوران‌‌نامه

محمود بشیری؛ نیلوفر انصاری

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 169-184

https://doi.org/10.22108/liar.2021.128069.1998

چکیده
  علی‌نامه‌ و خاوران‌نامه از نمونه‌های برجستة حماسه‌های دینی قرن پنجم و نهم در ادب پارسی هستند که در توصیف جنگ‌های اسلام به فرماندهی حضرت ‌علی‌(ع) به نظم کشیده شده‌اند. عناصر حماسی باتوجه‌به محتوا ...  بیشتر