تحلیل بلاغی آرایه‌های بیانی در نقیضه‌های میرزاعبدالله گرجی اصفهانی
تحلیل بلاغی آرایه‌های بیانی در نقیضه‌های میرزاعبدالله گرجی اصفهانی

فائزه کوهی جید؛ قربانعلی ابراهیمی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 65-80

https://doi.org/10.22108/liar.2021.129563.2037

چکیده
  میرزاعبدالله گرجی اصفهانی (متخلص به اشتها و سرگشته) ازجمله اطعمه‌سرایان شاخص قرن سیزدهم بوده است که با استفاده از شاخه‌های مرتبط با طنز یعنی نقیضه‌گویی اشعار درخور توجهی سروده و از خلال آن، هم هنر طنزپردازی‌ ...  بیشتر