هنجارگریزی آوایی در آثار نظامی (مخزن‌الأسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت‌پیکر)
هنجارگریزی آوایی در آثار نظامی (مخزن‌الأسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت‌پیکر)

نسرین شریعتی؛ زهرا کرمی؛ فرشته پارسا؛ سید مجتبی رضوی فلاحیه؛ هاجر فتحی نجف آبادی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 103-118

https://doi.org/10.22108/liar.2022.130727.2070

چکیده
  از بین شاعران هنجارگریز، نظامی گنجوی را می‌توان ازجمله کسانی به شمار آورد که از این راه می‌کوشد کلام خود را برجسته کند. در شعر نظامی، استفاده از زبان استعاری بیشترین کاربرد را دارد. با وجود این، استفاده ...  بیشتر