نوآوری‌های سبکی شعر در مکتب وقوع
نوآوری‌های سبکی شعر در مکتب وقوع

محمد صادق بصیری؛ نجمه حسینی سروری؛ نازنین رستمی زاده

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 141-166

https://doi.org/10.22108/liar.2022.130696.2068

چکیده
  زبان دو کاربرد ارجاعی و عاطفی دارد. اوج کاربرد عاطفی زبان در شعر، به‌ویژه قالب غزل است. عاطفه، تخیل، زبان، آهنگ و شکل عناصر تشکیل‌دهندۀ شعر هستند که موجب شاعرانگی اثر می‌شوند. در این مقاله عناصر بلاغی ...  بیشتر