بررسی استعارۀ مفهومی در تاریخ جهانگشای جوینی
بررسی استعارۀ مفهومی در تاریخ جهانگشای جوینی

عبدالعلی اویسی کهخا؛ علی تیموری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 111-126

https://doi.org/10.22108/liar.2022.131080.2078

چکیده
  تا پیش از پیدایشِ زبان‌شناختی، استعاره فقط یک ویژگیِ زبان ادبی و به‌ویژه ویژگی شعر در نظر گرفته می‌شد که با دیگر صورت‌های زبانی رابطة اندکی داشت؛ اما مطالعات شناختی در زمینة استعاره، این دیدگاه سنّتی ...  بیشتر