مطالعات ترجمه و ادبیات تطبیقی: ایده ای نویافته در مقامات حمیدی
مطالعات ترجمه و ادبیات تطبیقی: ایده ای نویافته در مقامات حمیدی

نیکو پریمی؛ مرتضی زارع برمی؛ رضا قنبری عبدالملکی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 167-186

https://doi.org/10.22108/liar.2022.131662.2092

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور یافتن نشانه‌ای از ایده‌های بومی فن ترجمه، «مقامات حمیدی» اثر قاضی حمیدالدین بلخی را مطالعه و بررسی کرده است. بدیهی است که تاریخ مطالعات ترجمه به سه دورۀ پیشازبانی (لفظ به لفظ)، ...  بیشتر