تحلیلِ شناختی استعارة زمان در اشعار یدالله بهزاد کرمانشاهی
تحلیلِ شناختی استعارة زمان در اشعار یدالله بهزاد کرمانشاهی

هاشم کرمی؛ نسرین علی اکبری؛ زانیار نقشبندی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 53-72

https://doi.org/10.22108/liar.2022.132178.2105

چکیده
  استعاره هرچند در نگاه بعضی از صاحب‌نظران، نوعی انحراف از هنجارهای متعارف زبان خودکار به شمار می‌رود، شیوه‌ای از فرایند گریزناپذیر در شکل‌گیری استدلال و اندیشه است؛ به این معنا که نظام اندیشگانی بشر ...  بیشتر