بررسی و تحلیل اصطلاح‌سازی شفیعی کدکنی در نقد ادبی
بررسی و تحلیل اصطلاح‌سازی شفیعی کدکنی در نقد ادبی

خدیجه اسفندیاری؛ علیرضا اسدی؛ رحمان ذبیحی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 91-110

https://doi.org/10.22108/liar.2022.132978.2128

چکیده
  دانش‌های بشری در قرون اخیر، با روندی پرشتاب به‌سوی استقلال و تخصصی‌شدن پیش می‌روند. یکی از لوازم این استقلال، داشتن زبان و گفتمانی ویژه، نظام‌مند و زایاست. طبیعتاً نقد ادبی نیز دانشی تخصصی است که در ...  بیشتر