تبیین کارکرد استدلالی ـ اقناعی فن بدیعی «اقتباس» براساس تکنیک احتجاجی «حجت سلطه»
تبیین کارکرد استدلالی ـ اقناعی فن بدیعی «اقتباس» براساس تکنیک احتجاجی «حجت سلطه»

حسن رحمانی؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ ابراهیم اناری بزچلویی؛ محمود شهبازی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 71-92

https://doi.org/10.22108/liar.2022.133876.2151

چکیده
  فن بدیعی اقتباسْ فرایند ستاندن کلام مقدس (کلام الهی/ کلام بزرگان دینی) و کاربست آن در کلام بشری است. این فن مانند بسیاری دیگر از فنون بدیعی به‌سبب سیطرة رویکرد زینت‌انگارانه نسبت‌به علم بدیع، عموماً ...  بیشتر