نماد، گستره و کارکردهای آن در سروده‌های اجتماعی ـ اعتراضی اسماعیل شاهرودی
نماد، گستره و کارکردهای آن در سروده‌های اجتماعی ـ اعتراضی اسماعیل شاهرودی

مرضیه غفاری؛ حسین سلیمی؛ سید ناصر جابری اردکانی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 123-146

https://doi.org/10.22108/liar.2022.133838.2150

چکیده
  اسماعیل شاهرودی از شاعران توانمند و جامعه‌مدار شعر نو فارسی است که شعرش در بسیاری اوقات رنگ سمبولیسم اجتماعی به خود می‌گیرد. شاعری انسان‌گرا که آثارش سرشار از شور و هیجان جامعه و سیاست و مبارزه و عاطفة ...  بیشتر