معانی ثانویۀ امر در اشعار اقبال لاهوری
معانی ثانویۀ امر در اشعار اقبال لاهوری

محمدصادق بصیری؛ نجمه حسینی سروری؛ علی جهانشاهی افشار

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 99-122

https://doi.org/10.22108/liar.2022.134004.2154

چکیده
  علامه اقبال لاهوری، شاعر اندیشمند مسلمان، شاعری را همسنگ و هم‌پایۀ پیامبری می‌داند؛ او شاعر را پیشوا و راهنما و شعر را وسیله‌ای برای بیان حقیقت، هدایت انسان‌ها و ترغیب آنها به بیداری و حرکت به شمار ...  بیشتر