رویکردهای نقد ادبی در مجلة سخن
رویکردهای نقد ادبی در مجلة سخن

فائزه رحیمی؛ حسین قربانپور آرانی؛ علیرضا فولادی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/liar.2023.134198.2160

چکیده
  اثرگذاری مجلة سخن بر جریان‌سازی ادبی در ایران انکارناپذیر است. یکی از راه‌هایی که این مجله بدین منظور پیش گرفت، پایه‌گذاری نقد ادبی مدرن بود. نخستین‌بار، مجلة سخن تمرکز بر نقد ادبی تخصصی را در این سرزمین ...  بیشتر