سیر بازتاب مضامین و روایات اساطیری ـ حماسی در شعر معاصر افغانستان (از مشروطه تا 1380 خورشیدی)
سیر بازتاب مضامین و روایات اساطیری ـ حماسی در شعر معاصر افغانستان (از مشروطه تا 1380 خورشیدی)

محمد دانشگر؛ سید علی قاسم زاده؛ رضا چهرقانی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22108/liar.2022.134684.2176

چکیده
  اسطوره از سازه‌های فرهنگ بشری و راویتگر سرگذشتی حقیقی با سرشتی غیرعادی ‌است که از کرده‌های شگفت‌آور در زمان نامشخصِ آغازین، همانند تجربیات ابرانسانی، بحث می‌کند. اسطوره فرایند ذهنی ـ تخیلی است که ...  بیشتر