معانی مختلف «طنز» در ادب فارسی معاصر و ارتباط مصداقی آنها
معانی مختلف «طنز» در ادب فارسی معاصر و ارتباط مصداقی آنها

محمد حسین روان بخش؛ محمود مهرآوران

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22108/liar.2023.135284.2189

چکیده
  واژة «طنز» در ادبیات فارسی معانی مختلفی را القا می‌کند. معنای اولیة این واژه در فارسی، تمسخر یا معنایی نزدیک به آن است. طنز در دورة معاصر «اصطلاحی ادبی» است که تعریفی متفاوت با شوخی دارد. هدف ...  بیشتر