بررسی عوامل فرامتنی و درون‌متنی مؤثر بر ذوق ادبی در چهار مقاله و لباب‌الألباب
بررسی عوامل فرامتنی و درون‌متنی مؤثر بر ذوق ادبی در چهار مقاله و لباب‌الألباب

زهره محمدی؛ حسین قربانپور آرانی؛ رضا روحانی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/liar.2023.135444.2194

چکیده
  معیار و سلیقۀ هنری در هر زمان درحال تغییر و دگرگونی است. تذکره‌ها چکیدۀ نگاه و ذوق مخاطب به شمار می‌روند که همانند آیینه بازتاب‌دهندۀ تحول معیارهای ذائقۀ ادبی در هر زمان‌اند. با تحلیل این آثار در دوره‌های ...  بیشتر