رمزگان تولید معنا در قصة «سندباد بحری» برپایة تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف
رمزگان تولید معنا در قصة «سندباد بحری» برپایة تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف

زینب کرمی پور؛ الیاس نورایی؛ خلیل بیگ‌زاده

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22108/liar.2023.135409.2193

چکیده
  برپایۀ رویکرد فرکلاف، متن‌های روایی می‌توانند در بازآفرینی ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و تولید معنا سهم مهمی داشته باشند. قصه‌های هزار و یک شب نیز بافتی مبتنی بر تولید معنا در ساختار متن و فرامتن ...  بیشتر