مقایسۀ سبکی غزلی از حیدری وجودی با غزلی از مولوی (با رویکرد مطالعۀ زمینۀ کوچک)
مقایسۀ سبکی غزلی از حیدری وجودی با غزلی از مولوی (با رویکرد مطالعۀ زمینۀ کوچک)

فدامحمد رادپور؛ محمود بشیری؛ مهدی دشتی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 149-166

https://doi.org/10.22108/liar.2023.136227.2221

چکیده
  مناسب‌ترین راهِ شناخت جنبه‌های فکری، زبانی و ادبی یک شاعر یا نویسنده، مقایسۀ سبکی است. این مقایسه اگر گسترده ‌باشد، باید همة یک اثر از دو شاعر یا نویسنده با هم مقایسه شود و اگر به صورت فشرده ‌باشد، مقایسۀ ...  بیشتر