بررسی و نقد تأثیر سبک اصفهانی ـ هندی بر غزل معاصر
بررسی و نقد تأثیر سبک اصفهانی ـ هندی بر غزل معاصر

علی محمد محمودی؛ مهدی رستمی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22108/liar.2023.136471.2231

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعۀ نمونه‌هایی از غزل معاصر است که شاعر در آن می‌کوشد از مؤلفه‌های صوری و معنایی سبک هندی بهره ببرد. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و با ابزار کتابخانه است. این پژوهش درپی بررسی و تحلیل برجسته‌ترین ...  بیشتر